مدیران و اعضای هیات مدیره

سید مهدی زواره
(عضو هیات مدیره)

سید جواد ثابت محمودی
(عضو هیات مدیره)

اکرم السادات ثابت محمودی
(رئیس هیات مدیره)

حسین رضا عرب
(مدیر عامل)